Infolinka 725 420 607 pracovní dny 10.00 - 16.00

Fotopak - Obchodní podmínky
internetového fotolabu

Všeobecné obchodní podmínky pro služby fotolaboratoře prostřednictvím internetové objednávky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro realizaci objednávky prostřednictvím internetu na stránce www.fotopak.cz. Služby fotolaboratoře prostřednictvím internetové objednávky provozuje obchodní společnost BLOCKER´S GROUP, s.r.o., organizační složka. Tyto podmínky upřesňují práva a povinnosti provozovatele služby (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Fotografické laboratoř si vyhrazuje právo na změnu VOP v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných náležitostí. Tyto změny budou účinné od doby kdy se s nimi mohl klient seznámit na internetových stránkách fotografického laboratoře.

2. Objednávka

Všechny objednávky realizované prostřednictvím internetového portálu www.fotopak.cz jsou pro obě strany závazné. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při registraci, nebo při realizaci objednávky. Objednávka vzniká odesláním vyplněného formuláře ze strany zákazníka a jeho přijetím na straně provozovatele. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

3. Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje:

 • Dodat kupujícímu fotografie (pořízené na základě objednávky) za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky
 • Dodat kupujícímu zboží vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy

Provozovatel neodpovídá za:

 • Opožděné dodání zboží zaviněné poštou, resp. přepravní společností
 • Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce
 • Za poškození zásilky zaviněné poštou, resp. přepravní společností

Kupující se zavazuje:

 • Zrealizovanou objednávku převzít, zkontrolovat neporušenost obalů
 • Zaplatit za fotografie cenu v plné výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky

V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), provozovatel si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.

Provozovatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost a pod.) Především při ceně vyšší než 500,- Kč, žádat kupujícího o autorizaci objednávky důvěryhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně. V případě odmítnutí autorizace kupujícím, provozovatel považuje objednávku za neplatnou.

4. Dodací lhůty

Dodávky fotografií budou podle provozních možností provozovatele realizovány v co nejkratším termínu. Průměrná doba expedice jsou 3 pracovní dny pro fotografie a 5 pracovních dnů pro velkoformátové fotografie a foto na plátno.

5. Ceny zboží

Ceny uvedené na internetovém portálu www.fotopak.cz jsou platné v okamžiku objednání fotografií. Všechny ceny jsou včetně 20% daně z přidané hodnoty (DPH). V ceně zboží není započítáno poštovné. Cena poštovného je 139 Kč. Dokladem o prodeji je elektronická faktura, která bude odeslána na emailovou adresu kupujícího, a která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

6. Platby za zboží

Objednané fotografie zasíláme poštou na adresu udanou zákazníkem v objednávce. Za zboží lze zaplatit následujícími způsoby:

 • Při přebírání zásilky v hotovosti (na poště - dobírka)

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky, zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Účastníci se ve smyslu práva Slovenské republiky a výslovně ve smyslu ustanovení §-u 262 odst. 1 Obchodního zákoníku dohodli, že pokud není podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, čili jeho ustanovení §-u 409 a násl.

8. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v Slovenské republice podle ustanovení Občanského a Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele.

Fotografické laboratoř nenese odpovědnost za barevné odchylky (barva, odstín, sytost ...) pokud zákazník zadal objednávku v jiném barevném prostředí než v sRGB v 8 bitové barevné hloubce, také laboratoř nenese odpovědnost pokud barevnost fotografie odlišně interpretována klientům na základě zjištění, které však není odborně posouditelné a je zjištěno pouze jeho subjektivní percepcí.

POSTUP PŘI REKLAMACI

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele.

1. Zákazník je povinen si při převzetí zboží tento pořádně prohlédnout a zkontrolovat.

2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující zaslat písemně na emailovou adresu reklamace@fotopak.cz. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné přiložit naskenovanou fakturu. Kupující fotografie zašle jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu: BLOCKER´S GROUP, s.r.o., organizační složka, P.O. Box 211, 690 02 Břeclav 2

3. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení. Provozovatel si vyhrazuje právo neuznat záruku u zboží poškozeného přepravou. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě oprávněné, prokázané vady zboží, na kterou se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu.

9. Statistiky návštěv

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu na webovou analýzu, kterou poskytuje společnost Google, Inc. (Google). Služba Google Analytics používá soubory cookie, tedy textové soubory umístěné v počítači, které pomáhají analyzovat, jak uživatelé používají dané webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o tom, jak používáte webové stránky (včetně adresy IP), budou odeslány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google použije tyto informace k posouzení užívání webových stránek, na vytvoření přehledů o aktivitě na webových stránkách pro její operátorů a na poskytnutí dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách as používáním Internetu. Společnost Google může postoupit takové informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud takové třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nepřiřadí vaši IP adresu k žádným jiným údajům, které uchovává. Používání souborů cookie můžete odmítnout vyjmutím příslušného nastavení prohlížeče. Upozorňujeme však, že pokud to uděláte, nebudete moci plně využívat funkčnost těchto webových stránek. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.

10. Autorská práva

Každý zákazník prohlašuje, že je majitelem autorských práv materiálu, který dává na zpracování a nese sám odpovědnost za všechny vzniklé následky i případné škody při porušení autorských práv.

11. Ochrana osobních údajů

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v postavení provozovatele podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "nařízení") na základě článku VI., Odstavec 1, písmeno b), přičemž zpracování probíhá pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a provozovatelem vyplněním a odesláním objednávky. Zpracování osobních údajů je pro dodání zboží na základě objednávky nezbytné.

Kromě zpracování uvedeného výše, provádí provozovatel i zpracovávání osobních údajů pro informování o jednotlivých aktivitách provozovatele na základě právního základu podle článku VI., Odst. 1, písmeno a) nařízení, kde právním základem je souhlas dotčené osoby se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely.

Provozovatel přijal veškerá nezbytná a potřebná opatření nejen technického nebo i personálního a kontrolního charakteru, aby úroveň ochrany osobních údajů zákazníků byla co nejvyšší.

Vzhledem k probíhající zpracování osobních údajů je zákazník jako dotyčná osoba oprávněný:

požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby následujícími způsoby:

 • požadovat potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o osobě zpracovávány,
 • požadovat informace o zpracování osobních údajů v informačním systému a o postupu zpracování a vyhodnocování operací,
 • požadovat přesné informace o zdroji, ze kterého prevádzkovateľzískal osobní údaje ke zpracování,
 • požadovat seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.

Provozovatel na základě žádosti poskytne zákazníkovi kopii osobních údajů, které se o zákazníkovi zpracovávají.

právo na opravu osobních údajů

Provozovatel bez zbytečného odkladu opraví (na žádost zákazníka nebo i z vlastní iniciativy) nesprávné osobní údaje, které se týkají zákazníka, případně osobní údaje doplní na základě doplňkového prohlášení zákazník.

právo na vymazání osobních údajů

Provozovatel vymaže osobní údaje o zákazníkovi bez zbytečného odkladu pokud je splněn některý z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány,
 • zákazník odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání,
 • osobní údaje zpracovány nezákonně,
 • osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému organizátor podléhá. Provozovatel nevymaže osobní údaje pouze v případech pokud možno účelné a potřebné postupovat podle článku 17, odst. 3 nařízení.

právo na omezení zpracování

Zákazník má právo na to, aby prevádzkovateľobmedzil zpracování, pokud jde o jeden z těchto případů:

 • zákazník napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů,
 • zpracovávání je protizákonné a provozovatel zpochybňuje výmazu osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,
 • provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Zákazníka, který dosáhl omezení zpracovávání provozovatel informuje před tím, než bude omezení zpracování zrušeno.

právo namítat proti zpracovávání

Zákazník má právo kdykoliv namítat zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu:

 • pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání který převažuje nad oprávněnými zájmy zákazníka, provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje (pokud není zpracování nezbytné pro prokazování, uplatnění nebo hájení právních nároků provozovatele),
 • když jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, zákazník má právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se ho týká, pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem,
 • pokud zákazník zpochybňuje zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje se už na takové účely nesmí zpracovávat.

právo na přenositelnost údajů

Zákazník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje další entitě (pokud se zpracování zakládá na smlouvě).

 1. 1. Ve všech případech potřeby komunikace ve věcech ochrany osobních údajů (v případě dotazů podnětů, žádostí a námitek, potřeby uplatnění práv) se prosím obracejte na info@fujifoto.sk .
 2. 2. Získané osobní údaje nepodléhají profilování ani automatizovanému rozhodování. Provozovatel nezamýšlí předávání osobních údajů do třetí země ani mezinárodní organizaci.
 3. 3. Zákazník je oprávněn ve věci ochrany jeho práva podle nařízení podat Úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost.
 4. 4. Provozovatel při zpracování osobních údajů využívá na dodání servisních činností zprostředkovatelů poskytujících různé služby nezbytné pro řádné dodání služeb dle smlouvy (IT, administrativní podpora). Zprostředkovatelé mají řádně smluvně upraveny povinnosti při zpracování osobních údajů.
 5. 5. Provozovatel zpracovává osobní údaje zákazníků po dobu trvání smlouvy (dodání zboží na základě objednávky) a v případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu zákazníka po dobu trvání souhlasu. Po zániku účelu zpracování zpracovává osobní údaje pouze pokud je to nezbytné pro archivační nebo jiné účely určené zvláštním zákonem.

Levné foto, foto na plátno, fotoobrazy a velkoformátové fotky přes internet

Více než 10 let jsme partnerem, na kterého se můžete spolehnout. Kvalitní materiály FUJIFILM. Rychlé a precizní zpracování.

Podporujeme: Slovak Press Photo

© 2016 Fotopak s.r.o.